Privacyverklaring De Hofstad Taxicentrale B.V.

De Hofstad Taxicentrale B.V., gevestigd aan Kerketuinenweg 65, 2544 CZ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hofstadtax.nl
Kerketuinenweg 65
2544 CZ Den Haag
+31(0)703462626

D. van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van De Hofstad Taxicentrale B.V. Hij is te bereiken via d.vandenberg@hofstadtax.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Hofstad Taxicentrale B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Gegevens over uw activiteiten op onze website
● Bankrekeningnummer

De Hofstad Taxicentrale B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Het afhandelen van uw betaling
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Om goederen en diensten bij u af te leveren
● De Hofstad Taxicentrale B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
● De Hofstad Taxicentrale B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Hofstad Taxicentrale B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Hofstad Taxicentrale B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Hofstad Taxicentrale B.V.bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar conform de administratieplicht die bedrijven in Nederland hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Hofstad Taxicentrale B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Hofstad Taxicentrale B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uwvoorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Hofstad Taxicentrale B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hofstadtax.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Hofstad Taxicentrale B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Hofstad Taxicentrale B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@hofstadtax.nl

De Hofstad Taxicentrale B.V.

Kerketuinenweg 65
2544 CZ Den Haag
The Netherlands
Kvk nr. 27139130